Ben jij 18+?

Ja

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden behoren bij alle activiteiten van Milamores BV:

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website www.milamores.be zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden hebben steeds voorrang op de bestel- of aankoopvoorwaarden van de koper, zelfs indien (i) deze laatsten eerder aan Milamores BV werden overgemaakt dan deze Algemene Voorwaarden aan koper en/of indien (ii) zij de toepasselijkheid van huidige Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk uitsluiten.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling impliceert de onvoorwaardelijke en onherroepelijke instemming met de deze Algemene Voorwaarden dewelke de
koper erkent gelezen en aanvaard te hebben.

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Milamores BV worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Milamores BV ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Indien door een gerechtelijke uitspraak of door een bindende uitspraak van een andere bevoegde instantie één van de artikelen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand.

De administratie van Milamores BV geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de koper gesloten koopovereenkomsten en gedane betalingen en van door Milamores BV verrichte leveringen. Milamores BV en de koper erkennen dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

Prijzen

De op de webwinkel aangegeven verkoopprijzen zijn uitgedrukt in euro en inclusief alle belastingen, maar exclusief de verzendingskosten. De verzend- en leveringskosten zijn voor de klant en worden berekend op het einde van de bestelling, in aanvulling op de prijs van de geselecteerde producten. De verzend- en leveringskost wordt afzonderlijk vermeld tijdens het afrekenen van de bestelling en kunnen variëren per dag en per bestelling. (voor meer informatie gelieve met ons contact op te nemen of de rubriek verzendkosten na te lezen)

In sommige gevallen is sprake van promotieprijzen. Promotieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig en zolang de voorraad strekt. Op de toepassing van deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt. Promotieprijzen zijn nooit cumulatief met eventuele andere kortingen of gunstvoorwaarden. Milamores BV kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. Milamores BV behoudt zich bovendien het recht voor om prijzen te wijzigen voor nog te leveren waren, wanneer de kost van productie en/of commercialisatie van de te verkopen waren is gestegen.

Betaling

Er zijn verschillende betalingsmogelijkheden van toepassing voor aankopen op onze website:

 • Bankkaart (Bancontact)
 • Per overschrijving
 • Contant bij levering

Voor alle online bestellingen wordt een betaling geëist alvorens de goederen worden geleverd!

Voorraad

Milamores BV behoudt zich het recht o.a. bij het wisselen van een nieuwe jaargang de klant op te hoogte te brengen van deze wijziging na de bestelling. Milamores BV behoudt zich eveneens het recht een product niet te kunnen leveren daar deze niet meer in voorraad blijkt te zijn. In de mate van het mogelijke zal Milamores BV de klant verwittigen in geval de leveringsdatum niet gerespecteerd kan worden. Eventueel heeft de klant de mogelijkheid de bestelling gedeeltelijk of volledig te annuleren en dit zonder bijkomende kosten.

Levering en leveringstijd

Milamores BV zal zich inspannen om de op de webwinkel vermelde levertijden te respecteren, maar kan echter niet verantwoordelijk gehouden worden voor leveringen die te laat aankomen. Na de orderbevestiging en de noodzakelijke ontvangst van betaling, zullen de bestelde goederen worden afgeleverd op het afleveradres zoals aan Milamores BV doorgegeven door de klant. Om tot levering van een bestelling over te gaan kan het zijn dat de klant wordt benaderd om de juistheid van de bestelling te controleren. Hierdoor kan enige vertraging ontstaan in de levering. De klant wordt verzocht om tijdens het plaatsen van de bestelling tevens de contactgegevens te vermelden (telefoonnummer, emailadres, fax,…) en te laten registreren waarop hij/zij bereikbaar is. De vermelde levertijden doen in hoofde van Milamores BV geenszins een resultaatverbintenis ontstaan doch enkel een inspanningsverbintenis.

Mocht de bestelling niet binnen de 5 werkdagen kunnen geleverd worden, zal Milamores BV de klant hiervan berichten. De klant het dan het recht om de bestelling kosteloos te annuleren. Milamores BV is gerechtigd de levering in gedeelten te verzenden. De extra kosten van de nalevering worden door Milamores BV gedragen.

Indien de levering hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 14 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Milamores BV zal in dat geval voor terugbetaling zorgen.

Milamores BV. verzendt geen artikelen naar postbusadressen.

Het is belangrijk dat de klant bij ontvangst van zijn/haar producten controleert of deze conform de bestelling geleverd werden, en als dat niet zo is, op de afleverbon aangeeft wat er niet klopt, waarna deze bon door de klant ondertekend moet worden. Bij gebrek aan dergelijk voorbehoud worden de goederen onherroepelijk aanvaard door de klant als zijnde conform met de geplaatste bestelling en aldus vrij van gebreken en/of beschadigingen. De klant draagt vanaf dit ogenblik het risico. Bestellingen worden uitgeleverd via onze eigen distributiedienst of via een externe transportfirma.

Eigendomsvoorbehoud

Milamores BV. behoudt zich het recht van eigendom voor van de goederen die bij de klant werden afgeleverd en dit tot de volledige betaling ervan. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Milamores BV geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Plaats van levering

De levering wordt geacht te gebeuren op de plaats door de klant aangegeven en zoals opgenomen in zijn/haar bestelling.

Klachten

Alle opmerkingen betreffende de factuur of de geleverde goederen moeten binnen de 8 kalenderdagen bekend worden gemaakt aan Milamores BV. Tel. +32 473 66 72 00 of via
mail: info@milamores.be

Annulering koopovereenkomst

Aanvaarding van de artikelen dekt alle zichtbare gebreken. Milamores BV verbindt zich er enkel toe de aangekochte artikelen gedeeltelijk of volledig terug te nemen en om te ruilen indien deze een kurksmaak heeft (zie onze rubriek kurkgarantie) of in geval de kwaliteit duidelijk gebrekkig is. De artikelen moeten teruggezonden worden in de originele verpakking, vergezeld met een rekening, kasticket of factuur en dit tot maximum 2 maanden na de aankoop. De uiteindelijke eindbeslissing over de omwisseling ligt te allen tijde bij Milamores BV.

Recht op teruggave

Niet goed, geld terug! Milamores BV biedt de klant 14 kalenderdagen de tijd om de bestelde artikelen terug te sturen zonder extra kosten, met uitzondering van de retourkosten. Deze termijn start van  zodra de klant de afleverbon heeft ondertekend. Het recht op teruggave voorziet dat enkel goederen die opnieuw verkocht kunnen worden door Milamores BV., kunnen worden teruggezonden. Onvolledige, beschadigde of vuile producten worden niet teruggenomen. Van zodra de klant gebruik maakt van zijn/haar recht op teruggave, engageert Milamores BV zich om het totaalbedrag van de bestelling contant terug te betalen binnen een termijn van maximum 30 dagen. Milamores BV aanvaardt geen “Tevreden of geld terug” retour voor de volgende producten:

 • Geopende flessen die toch niet proefde naar de persoonlijke verwachtingen. Enkel gesloten flessen kunnen worden
  geretourneerd ter creditering.
 • Flessen wijn met een rekening, kasticket of factuur ouder dan 2 maanden.
 • Onvolledige, beschadigde of vuile artikels.
 • Kelderresten.

Teruggestuurde goederen worden alleen geaccepteerd als deze in originele staat zijn, te weten in hun gesloten originele verpakking, zonder beschadigingen aan de fles en etiket.

Overmacht

Milamores BV heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een koper op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit per e-mail aan de koper mee te delen en zulks zonder dat Milamores BV gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Privacy

De persoonlijke gegeven die de klant Milamores BV bezorgd heeft, worden enkel opgenomen in de bestanden van Milamores BV Zij worden verwerkt teneinde het beheer van onze webwinkel te verzekeren, alsook om de klant in te lichten inzake onze artikelen, diensten, promoties en acties. Indien de klant niet meer wenst gecontacteerd te worden door Milamores BV voor commerciële doeleinden, dient hij dit te melden via info@milamores.be

Leeftijdsrestrictie

Gezien de wettelijke minimumleeftijd voor het kopen van alcohol bepaald is op 16 jaar en voor sterke dranken op 18 jaar, is het ten strengste verboden wijn of andere dranken uit ons aanbod te bestellen voor deze leeftijdsgroepen. Bestellingen worden steeds afgehaald in onze winkels of thuis geleverd door onze eigen leveringsdienst. Deze transacties zullen enkel plaatsvinden als we zeker zijn dat aan de leeftijdsvoorwaarden voldaan wordt. Indien er twijfel mocht bestaan over de leeftijd van de afnemer op het moment van levering of afhaling wordt zijn of haar identiteitskaart gevraagd. Indien de afnemer ons op geen enkele wijze kan verifiëren dat hij weldegelijk de minimumleeftijd van 16 of 18 jaar heeft bereikt; eigenen wij ons het recht toe de transactie te annuleren.

Geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Milamores BV en de klant is het Belgisch recht van toepassing ongeacht het land waaruit de bestelling wordt geplaatst. En eventuele geschillen zullen ter berechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in het gebied waar de maatschappelijke zetel van Milamores BV gevestigd is.

Kurkgarantie

Wanneer U een wijn met kurksmaak heeft, mag u deze, de fles zo vol mogelijk met de originele kurk, retourneren naar Milamores BV. Wij zullen deze zonder problemen omruilen door eenzelfde fles die op dat moment verkocht wordt (de jaargang kan dus wijzigen). Wij betalen echter in geen enkel geval een fles met kurksmaak terug. Kurksmaak-wijnen worden enkel omgeruild! OPGELET: Deze service is enkel geldig met mits voorlegging van een geldig aankoopbewijs (kassa, ticket of factuur) en dit tot maximum 1 jaar na aankoop van de wijn.

Levering aan huis

Indien u gekozen heeft voor “Levering aan huis” zal Milamores BV uw bestelling steeds binnen een termijn van 5 werkdagen leveren op het door u ingegeven leveringsadres (ENKEL IN BELGIË) . De leveringen aan huis gebeuren via onze eigen distributiedienst of via een externe transportfirma. Klik hier voor meer info over de prijzen betreffende verzendingskosten.

Verzendkosten

Bij Milamores BV kan u rekenen op een snelle levering. Hier volgt een overzicht van onze leveringskosten voor België (alle flessen worden verzekerd verzonden dwz in dubbeldikke breukvrije
dozen of in de originele verpakking) •  Leverkost 15 euro over gans België (dit wordt automatisch verrekend bij uw online aankopen) •

Voor meer info gelieve met ons contact op te nemen:

Milamores BV, Berrélei 30, B-2930 Brasschaat

 • Ondernemingsnummer: 0754 72 56 23
 • BTW-nummer: BE 0754 72 56 23
 • Accijnsnummer: BE2H000764800
 • Tel.: +32 473 66 72 00
 • E-mail: info@milamores.be